Oznamování do databáze SCIP

SCIP je databáze pro informace o látkách vzbuzujících obavy ve výrobcích jako takových nebo v předmětech zřízená podle rámcové směrnice o odpadech (WFD). Společnosti dodávající na trh EU předměty obsahující látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC) na kandidátském seznamu v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnosti (w/w) musí agentuře ECHA předkládat informace o těchto předmětech od 5. ledna 2021.

Databáze SCIP zajišťuje, že informace o předmětech obsahujících látky z Kandidátského seznamu jsou dostupné během celého životního cyklu výrobků a materiálů, včetně fáze odpadu. Informace v databázi jsou pak zpřístupněny provozovatelům odpadů a spotřebitelům.

Agentura ECHA zavedla harmonizovaný formát IUCLID pro předkládání požadovaných informací do databáze SCIP.

Dodavatelé předmětů musí agentuře ECHA předložit následující informace:

  • informace umožňující identifikaci předmětu
  • název, koncentrační rozsah a umístění látek ze seznamu kandidátských látek přítomných v daném předmětu
  • další informace umožňující bezpečné použití předmětu, zejména informace k zajištění řádného nakládání s předmětem, jakmile se stane odpadem

Jak Vám můžeme pomoci?

Podpora a vedení všech kroků procesu oznamování SCIP na míru Vašim potřebám:

  • interní audit
  • identifikace předmětů obsahujících SVHC látky
  • komunikace v dodavatelském řetezci
  • vedení databáze informací a dokumentů
  • příprava a podání SCIP dokumentace
  • monitorování statutu SVHC látek a látek nově přidaných na kandidátský seznam

Také jsme schopni pro Vás zorganizovat školení na míru. Ozvěte se nám!